Accommodation and travel • Llety a Theithio

There are plenty of places to eat and sleep in Menai Bridge!

Many accommodation options are within a few hundred yards of the festival venues, and with the ease of placement of the towns shops and pubs, you're never far from good food, drink and other amenities.

 

Mae digonedd o lefydd i fwyta a chysgu ym Mhorthaethwy!

Mae llawer o opsiynau llety o fewn rhyw gannoedd o lathenni o leoliadau'r ŵyl, a chyda hwylustod mynediad i siopau a thafarndai y dref, rydych byth yn bell o fwyd da, diod a chyfleusterau eraill.

 

B&B and hotels • Gwely a Brecwast a gwestai

 

Accommodation in and around Menai Bridge (there's more too if you search Google)

Llety yn ardal Porthaethwy (mae mwy hefyd os ydych yn chwilio ar Google)

 

Victoria Hotel

Telford Road, Menai Bridge,

Ynys Môn, LL59 5DR

01248 712309

 

Anglesey Arms Hotel

Mona Road, Menai Bridge,

Ynys Môn, LL59 5EA

01248 712305

 

Auckland Arms Hotel

Water Street, Menai Bridge,

Ynys Môn, LL59 5DD

01248 712545

 

Bryn Aethwy

Pentraeth Road, Menai Bridge,

Ynys Môn, LL59 5HS

01248 712228

 

Bulkeley Arms Hotel

Uxbridge Square, Menai Bridge,

Ynys Môn, LL59 5DF

01248 712715

 

The Gazelle

Beaumaris Road, Menai Bridge,

Ynys Môn, LL59 5PD

01248 713364

 
Gwesty Carreg Bran Hotel
Church Lane, Llanfairpwll,
Ynys Môn, LL61 5YH
01248 714224
 

Kingsbridge Caravan Park

Llanfaes, Beaumaris,

Ynys Môn, LL58 8LR

01248 490636

 

Pentraeth Caravan and Campsite

Pentraeth,

Ynys Môn, LL75 8DZ

01248 450214

 

 

NOTE:

It's worth bearing in mind that it may also be worth looking at accommodation in Bangor. It's only across the bridge from Menai Bridge itself, and taxis and buses run frequently.

 

NODWCH:

Mae'n werth cadw mewn cof y gall hefyd fod yn werth edrych ar lety ym Mangor. Dim ond ar draws y bont o Borthaethwy ei hun, gyda thacsis a bysiau yn rhedeg yn aml.

 

 

Travel • Teithio

Menai Bridge is easily reached from the North Wales expressway (A55) from both England and Holyhead directions.

Trains also run frequently throughout the day to the city of Bangor, which is just 2 miles from Menai Bridge.

Taxis are always on standby at Bangor train station, so you are less than 10 minutes from the festival.

Directions and train details are all included at the bottom of the page.

 

Mae Porthaethwy yn hawdd ei gyrraedd oddi wrth Gwibffordd Gogledd Cymru (A55) o Loegr ac o gyfeiriad Caergybi.

Mae trenau hefyd yn rhedeg yn rheolaidd i ddinas Bangor, sydd dim ond 2 filltir o Borthaethwy.

Mae tacsis wrth law bob amser yng ngorsaf drenau Bangor, felly rydych yn llai na 10 munud o'r ŵyl.

Cyfarwyddiadau a manylion trên i gyd yn cael eu cynnwys ar waelod y dudalen.

Print Print | Sitemap
© marchmanouchefestival